Põhikiri

I Üldsätted

 • 1.1. Teatriteaduse Üliõpilaste Loož on Tartu Ülikooli üliõpilaste vabatahtlik kasumit mitte taotlev ühendus.
 • 1.2. Teatriteaduse Üliõpilaste Looži asukoht on Tartu linn ja aadress on Ülikooli 18.
 • 1.3. Teatriteaduse Üliõpilaste Loož on iseseisev juriidiline isik, kes omab oma sümboolikat, pangaarvet ja pitsatit.
 • 1.4. Teatriteaduse Üliõpilaste Loož juhindub oma tegevuses põhiseadusest, Mittetulundusühingute seadusest, muudest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
 • 1.5. Teatriteaduse Üliõpilaste Loož peab raamatupidamise arvestust ja maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse seaduses ettenähtud korras ning esitab oma maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsiooni.

II Tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid

 • 2.1.1 Eesti teatriteaduse edendamine;
 • 2.1.2. oma liikmete ja teiste üliõpilaste teadmiste ja silmaringi avardamine teatri alal;
 • 2.1.3. teatriteaduse üliõpilaste rahvusvaheliste sidemete arendamine;
 • 2.2. Oma eesmärkide teostamiseks Teatriteaduse Üliõpilaste Loož muuhulgas:
 • 2.2.1. kogub erialast kirjandust ja audio-visuaalseid materjale;
 • 2.2.2. loob kontakte erialaste teadusasutuste ja üliõpilasorganisatsioonidega väljaspool Eestit;
 • 2.2.3. osaleb võimaluse piires festivalidel, seminaridel ja teistel teatriga seotud üritustel nii Eestis kui välismaal;
 • 2.2.4. korraldab erialaseid loengukursuseid ja seminare;
 • 2.2.5. kirjastab ja levitab oma tegevust puudutavaid trükiseid;
 • 2.2.6. moodustab sihtotstarbelisi fonde;

III Liikmed, nende õigused ja kohustused

 • 3.1. Teatriteaduse Üliõpilaste Loožil on tegevliikmed, vilistlasliikmed ja auliikmed.
 • 3.2. Tegevliikmed:
 • 3.2.1.Teatriteaduse Üliõpilaste Looži tegevliikmeks võivad olla kõik Tartu Ülikooli kirjanduse ja teatriteaduse osakonna teatriteadust peaainena õppivad üliõpilased või sellega võrdsustatud isikud, kes Teatriteaduse Üliõpilaste Looži eesmärke toetavad.
 • 3.2.2. Liikmeksvõtu otsustab kandidaadi kirjaliku avalduse alusel Teatriteaduse Üliõpilaste Looži Üldkogu.
 • 3.2.3. Tegevliige arvatakse Teatriteaduse Üliõpilaste Loožist välja:
 • 3.2.3.1. tegevliikme poolt juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel;
 • 3.2.3.2. liikmemaksu tasumata jätmisel;
 • 3.2.3.3. Teatriteaduse Üliõpilaste Looži maine kahjustamise eest juhatuse otsusega, kusjuures isikule tuleb jätta võimalus seletuste andmiseks ja tehtud otsust tuleb põhjendada;
 • 3.2.3.4. muude kohustuste täitmata jätmisel.
 • 3.2.4. Teatriteaduse Üliõpilaste Looži tegevliige on kohustatud:
 • 3.2.4.1. järgima käesoleva põhikirja nõudeid;
 • 3.2.4.2. tasuma liikmemaksu;
 • 3.2.5. Tegevliikmel on õigus:
 • 3.2.5.1. valida ja olla valitud Teatriteaduse Üliõpilaste Looži juhtorganitesse;
 • 3.2.5.2. hääletada Teatriteaduse Üliõpilaste Looži Üldkogul;
 • 3.2.5.3. võtta osa Teatriteaduse Üliõpilaste Looži tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidel;
 • 3.2.5.4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid Teatriteaduse Üliõpilaste Looži tegevuse kohta;
 • 3.3. Vilistlasliikmed:
 • 3.3.1. Ülikooli lõpetanud Teatriteaduse Üliõpilaste Looži tegevliikmest saab vilistlasliige kandidaadi kirjaliku avalduse alusel.
 • 3.3.2 Vilistlasliikmeks vastuvõtu otsustab juhatus.
 • 3.3.3. Vilistlasliikmel on kõik tegevliikme õigused välja arvatud p. 3.2.5.1 ja 3.2.5.2. loetletud õigused.
 • 3.4. Auliikmed:
 • 3.4.1. Teatriteaduse Üliõpilaste Looži auliikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes on osutanud märkimisväärset toetust Teatriteaduse Üliõpilaste Looži tegevusele.
 • 3.4.2. Auliikme staatus antakse Teatriteaduse Üliõpilaste Looži üldkogu poolt.
 • 3.4.3. Auliikmel on hääleõiguseta sõna- ja osavõtuõigus Teatriteaduse Üliõpilaste Looži Üldkogust.

IV Üldkogu

 • 4.1. Teatriteaduse Üliõpilaste Looži kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mida kutsutakse Üldkoguks.
 • 4.2. Üldkogu koguneb juhatuse kutsel kokku vähemalt 1 korra semestris.
 • 4.3. Üldkogul on igal tegevliikmel üks hääl.
 • 4.4. Üldkogu on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt 1/2 tegevliikmete üldarvust pluss üks tegevliige.
 • 4.5. Lihtsamad otsused tehakse lihthäälteenamusega.
 • 4.6. Liige arvatakse Teatriteaduse Üliõpilaste Loožist välja, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 3/4 kohalolevatest tegevliikmetest. Üldkogu rahuldab liikme väljaastumispalve juhul kui liikmel puuduvad varalised kohustused Teatriteaduse Üliõpilaste Looži ees.
 • 4.7. Põhikirja muutmiseks on vajalik 3/4 kohalolevate tegevliikmete nõusolek.
 • 4.8. Juhul kui Üldkogu ei ole otsustusvõimeline, toimub 14 päeva jooksul uus Üldkogu, mis on otsustusvõimeline olenemata osavõtvate tegevliikmete arvust.
 • 4.9. Teatriteaduse Üliõpilaste Looži Üldkogu:
 • 4.9.1. kuulab ära ning kinnitab juhatuse aruande Teatriteaduse Üliõpilaste Looži tegevuse kohta;
 • 4.9.2. kinnitab möödunud aasta tegevus- ja finantsaruande;
 • 4.9.3. kuulab ära ja kinnitab laekuri aruande;
 • 4.9.4. määrab Teatriteaduse Üliõpilaste Looži tegevussuunad ja kinnitab tegevusplaani järgmiseks tegevusaastaks;
 • 4.9.5. kuulab ära ja kinnitab revisjonikomisjoni aruande;
 • 4.9.6. kinnitab juhatuse ülesanded järgnevaks perioodiks;
 • 4.9.7. võtab vastu järgmise perioodi eelarve ja tegevuskava;
 • 4.9.8. valib hääletuse teel (vajadusel salajasel) kolmeliikmelise juhatuse ja laekuri üheks aastaks
 • 4.9.9. vajaduse korral muudab Teatriteaduse Üliõpilaste Looži põhikirja;
 • 4.9.10. vajaduse korral võtab vastu otsuse Teatriteaduse Üliõpilaste Looži tegevuse lõpetamise kohta;
 • 4.9.11. arutab muid päevakorda võetud punkte;
 • 4.9.12. määrab liikmemaksu suuruse.
 • 4.10. Esitatud ettepanekud vaatab läbi ja päevakorra paneb kokku juhatus.

V Juhatus

 • 5.1. Teatriteaduse Üliõpilaste Looži tegevust juhib Üldkogude vahelisel perioodil kolmeliikmeline juhatus, mida kutsutakse triumviraadiks.
 • 5.2. Triumviraat on aruandekohustuslik Üldkogu ees kõikides Teatriteaduse Üliõpilaste Looži tegevust puudutavates valdkondades.
 • 5.3. Triumviraat peab kahe nädala jooksul kokku kutsuma liikmete Üldkogu kui seda nõuavad kirjalikult vähemalt 1/3 tegevliikmetest eesmärki ja põhjust ära näidates.
 • 5.4. Triumviraat on Üldkogude vahelisel ajal pädev kõikides küsimustes, mis ei ole antud p. 4.9.1- 4.9.12. Üldkogu pädevusse.
 • 5.5. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt 2 liiget.
 • 5.6. Juhatuse liikmetel on kõigil võrdsed õigused ning juhatuse liikmed jagavad ülesanded omavahelisel kokkuleppel.
 • 5.7. Juhatuse liikme koha vabanemisel valib Üldkogu vabaks jäänud kohale uue liikme, senise juhatuse volituste lõppemiseni.

VI Teatriteaduse Üliõpilaste Looži vara

 • 6.1. Teatriteaduse Üliõpilaste Looži vara tekib:
 • 6.1.1. liikmemaksudest, mille suuruse ning tasumise korra määrab Üldkogu;
 • 6.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
 • 6.1.3. tulust, mis saadakse Teatriteaduse Üliõpilaste Looži väljaannete kirjastamisest ja levitamisest;
 • 6.1.4. organisatsiooni põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
 • 6.1.5. muust tulust, mis on vajalik organisatsiooni põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
 • 6.2. Teatriteaduse Üliõpilaste Looži omandiks võib olla igasugune vara, mis on vajalik Teatriteaduse Üliõpilaste Looži põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

VII Revisjonikomisjon

 • 7.1. Revisjonikomisjon (revident) teostab Teatriteaduse Üliõpilaste Looži finantsmajanduslikku kontrolli.
 • 7.2. Revisjonikomisjon võib teostada revisjone suvalisel ajal, kuid mitte harvem kui kord 6 kuu jooksul.

VIII Dokumentatsiooni kehtivus

 • 8.1. Teatriteaduse Üliõpilaste Looži ametlikele dokumentidele kirjutab alla üks triumviraadi liikmetest.

IX Umbusaldushääletus

 • 9.1. 1/5 Teatriteaduse Üliõpilaste Looži tegevliikmete või 2 triumviraadi liikme palvel võib Üldkogu avaldada umbusaldust ühele või mitmele juhatuse liikmele. Juhul kui Üldkogu hääletab lihthäälteenamusega umbusalduse avaldamise poolt, loetakse vastav juhatuse liige tagandatuks.

X Tegevuse lõpetamine

 • 10.1. Teatriteaduse Üliõpilaste Looži tegevus lõpetatakse:
 • 10.1.1 Üldkogu vastavasisulise otsuse põhjal. Tegevuse lõpetamiseks on vaja vähemalt 3/4 Üldkogul viibivate tegevliikmete poolthäältest;
 • 10.1.2. halduskohtu vastavasisulise otsuse põhjal.
 • 10.1.3. juhul kui organisatsioonil on vähem kui 3 tegevliiget, allesjäänud tegevliikmete otsuse alusel.
 • 10.2.Teatriteaduse Üliõpilaste Looži tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valitakse üldkoosolekul likvideerimiskomisjon ja määratakse viimase üldkoosoleku toimumise aeg. Likvideerimiskomisjoni valimisel määratakse komisjoni volituste tähtaeg, mis ei tohi olla lühem kui kaks kuud.
 • 10.3. Teatriteaduse Üliõpilaste Looži tegevuse lõpetamise korral lähevad Teatriteaduse Üliõpilaste Looži varad üle Tartu Ülikooli Teatriteaduse õppetoolile.

Põhikiri kinnitatud Üldkogul 11.10.2010. Evelyn Raudsepp (juhatuse liige)

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s