VAT Teatri lavastuse “Netis sündinud” poliitilisusest

VAT Teater on võtnud endale ülesandeks tegeleda noorte aktuaalsete probleemide ja muredega. 2013. aastal esietendunud lavastusel „Netis sündinud“ on kindel eesmärk muuta noori teadlikumaks internetikeskkonnas valitsevatest ohtudest ja probleemkohtadest. Lõhkudes illusiooni virtuaalmaailma kõikelubatavusest ja petlikust imaginaarsusest, ehk selliste taotlustega n-ö valitsevatele uskumustele või normidele vastu hakates ja muutusi soovides, võib lavastust vaadelda ka kui poliitilist teatrit. Ühtlasi on VAT Teatri lavastusel „Netis sündinud“ teatav ühisosa nii dokumentaal-, kogukonna- kui ka rakendusteatriga.

Poliitiline kunst tekitab vastandusi, erimeelsusi, konflikte, lõhesid, kutsub diskuteerima ja võtma seisukohti. Poliitilise teatri üheks ülesandeks võib pidada uue vaatenurga esitamist, mis tooks nähtavale varjus- või peidusoleva, muudaks tegelikkusetaju. VAT Teatri lavastuse „Netis sündinud“ eesmärgiks on ärgitada publik mõtlema internetis levivatele ohtudele. Seeläbi satuvad vaatluse alla virtuaalmaailma kitsaskohad, mille kaudu püütakse rõhutada internetiohte, nagu näiteks esmapilgul süütuna mõjuvad tutvumis- ja suhtlusportaalid, kus ei saa kõiki usaldada; internetis levivad raha väljapetmise skeemid; ennastunustav süüvimine arvutimängudesse; reaalse suhtluse kadumine; liba- ja varikontode loomine. Kõige selle eesmärgiks on kutsuda vaatajaid üles selgelt ning kainelt hindama oma tegevust ja käitumist virtuaalses keskkonnas.

Kuna kaasaja ühiskond on heitlik ja muutlik, tehnoloogiliselt küllastunud ja killustatud, siis otsivad inimesed teatrist mingit sügavamat teemat. Samas ei tee teatritegijad seda otsingut publiku jaoks sugugi kergemaks, sest teatrilaval peegeldatakse kaootilist 21. sajandi ühiskonda ning kasutusele on võetud n-ö uus esteetika, mis väljendub mõneti postdramaatilisuses.

VAT Teatri lavastuse „Netis sündinud“ puhul ei saa täielikult öelda, et see on postdramaatiline, küll aga võib sealt leida postdramaatilisele teatrile iseloomulikke elemente. Tähelepanu tuleb juhtida sellele, et VAT Teatri lavastuse sihtgrupiks on noored vanuses 12–16 eluaastat, mistõttu tuleb arvestada vaatajate vanuseliste iseärasustega, nende taju-, üldistus- ja abstraheerimisvõimega. Liiga keerukas lavastuse kontseptsioon ja rohke uudsete võtete kasutamine võib tekitada noortes vaatajates veelgi enam segadust ja nõutust.

Postdramaatilise (poliitilise) lavastuse iseloomustavateks märksõnadeks on fragmentaarsus, juhuslikkus, hõredus ja katkestuse esteetika (Pesti 2009a). „Netis sündinud“ üheks postdramaatiliseks elemendiks võibki pidada filmilikku katkestustega lavaloo ülesehitust. Küllaltki kiiresti vahelduvad stseenid mõjuvad filmikaadritena ning keskenduvad vaheldumisi mitmele tegevusliinile ja sündmustejadale. Publik peab suutma jälgida hüppeid ühest tegevuspaigast teise ning panema terviku oma peas ise kokku.

Lavastuse kujundus on minimalistlik ning plakatlik. Kui võrrelda lavastuse mängupaika ristkülikukujulise karbiga, siis alles on jäetud vaid heledat tooni tagasein ning karbi põrandapind. Seal toimuvad sündmused kujutavad internetikeskkonda, kus noored tegutsevad. Astudes heledalt lavapinnalt tumedale teatrisaali põrandale, jõutakse reaalsesse maailma.

Foto autor: VAT Teater

Virrvarrilikku segadust hakatakse tekitama Facebook’i keskkonnast tuttavate emotikonidega, mida tegelased lava keskele maha pilluvad. Nendega markeeritakse tegelaste hingeseisundit (rõõmus, segaduses, kurb), näidatakse, kui tegelane on „üles laadinud“ uue pildi, jaganud oma osalemist mõnel üritusel, saatnud või saanud elektronkirja või edastanud Facebook’is kellelegi sõbrakutse. Etenduse lõpuks on hele lavapõrand kattunud mitmekümne sellise emotikoniga, mis viitavad kaootilisele virtuaalmaailma keskkonnale, kus iga tegu, mida inimene seal sooritab, jätab endast maha jälje.

Dokumentaalteater 

Kaasaja poliitilise teatri tekst ei baseeru varem valmis kirjutatud näidendil ning autori konstrueeritud tegelassüsteemil. Enamasti lähtutakse mingisugusest (ennekõike aktuaalsest) teemast või probleemist, mis ajendab valitud valdkonda edasi uurima ja kogutud andmete põhjal lavastust looma. (Pesti 2009b) VAT Teatri lavastus „Netis sündinud“ ei põhine varasemalt valmiskirjutatud näidendil, vaid lavastuse loomise aluseks olid internetiteemalised foorumteatri etendused ja tõestisündinud internetiseigad, mis noortega juhtunud on. Lavastuse autor Kristiina Jalasto külastas koole, suhtles noortega, kogus andmeid viieteistkümnelt foorumteatri etenduselt ning alles seejärel kirjutas valmis näidendi teksti. Seega võib öelda, et „Netis sündinud“ lavastusel on teatav ühisosa dokumentaalteatriga, mis kasutab alusmaterjalidena olemasolevaid dokumente, näiteks protokolle, raporteid, kirju, intervjuusid, statistikat jms (Pesti 2012: 126). Dokumentaalsuse määr lavastuses „Netis sündinud“ avaldub selles, et teater on teadlikult ja sihipäraselt soovinud süveneda internetiohtudesse ning laseb sellel teemal sõna võtta neil, kes virtuaalmaailmaga igapäevaselt kõige enam kokku puutuvad – noortel endil. Nii saavad noored edastada oma ideid, mõtteid ja tõestisündinud seiku, mida siis teater oma lavastuse loomisprotsessis kasutab ning taasloob.

Kogukonnateater 

Kogukonna all mõistetakse ühte koondunud inimesi, kellel on mingi ühenduslüli, mis lubab neid pidada ühtsesse gruppi kuuluvaks. Enamasti on kogukond territoriaalselt määratletud inimeste gruppi, keda ühendavad näiteks ajalugu, sugulussidemed, ühistegevused või sarnased väärtused ja eluviis (Community Engagement:  Definitions…  1997). Kogukond ühendab justkui perifeeriasse kuuluvat. Samas on tänapäeval kogukonna mõistet raske kindlalt piiritleda ja määratleda: mõiste maht on hajumas ning laienemas. Ühtse kogukonna võivad moodustada näiteks inimesed, keda vaevab mingi ühine mure või probleem. Teisalt võivad ühiseks grupiks formuleeruda sarnaste huvide ja harrastustega indiviidid, keda ei saa küll territoriaalselt piiritleda või määratleda, kuid kellel on võimalus tehnoloogiliste rakenduste vahendusel olla üksteisega pidevalt kontaktis ning aktiivses suhtluses. Kaasaja kiire tehnoloogia areng on võimaldanud laiendada kogukonna mõistet ning luua juurde uusi kogukondi. Seetõttu võib pidada internetikasutajaid samuti ühtseks kogukonnaks, sest neil on teatav ühisosa ning grupp juhindub iseenda seaduspärasustest ning kehtestatud reeglitest.

VAT Teatri lavastus „Netis sündinud“ räägib noortegrupist, kellel on sarnased väärtused ja eluhoiakud ning keda võib samuti seetõttu pidada omaette eksisteerivaks kogukonnaks – noorte internetikogukonnaks. Neid kõiki ühendab virtuaalmaailm, kus veedetakse väga suur osa oma päevast. Need noored ei saaks justkui ilma interneti ja nutiseadmeteta enam elada, virtuaalmaailm on muutunud nende igapäevaelu lahutamatuks ning harjumuspäraseks osaks. Reaalset elumaailma hakkab asendama vahendatud tegelikkus, mis tundub kohati põnevam kui päriselu ning võtab seetõttu järjest enam inimeste elus võimust.

Lavastuse alguses kõlab läbi ruupori, mis taaskord sümboliseerib instrumentide ja seadmete abil elu vahendatust, naisnäitleja Katariina Rataseppa hääl, kes tutvustab tegelasi. Steriilsesse valgesse kilekombinesooni riietatud Ratasepa tegelaskuju juhib tähelepanu, et lavastuse tegelaskonda ehk antud essee piires ka kogukonda ühendab see, et nad on „generatsioon, kes keerab raamatulehekülgi tahvelarvuti ekraanil ning vaatab kõiki uusi filme tasuta oma sülearvutist. Generatsioon, kes ei pea meeles pidama fakte, vaid seda, kust oma küsimustele vastuseid leida. Generatsioon, kelle jaoks ei ole olemas piire. Kogu maailm on nende telefonis ja nemad on paari kliki abil kogu maailmas. Generatsioon, keda teatakse ka nime all generatsioon Z. […] Nad ei ole netisõltlased, vaid nad elavad seal.“ Internetipõlvkonna „kuldajastul“ sündinud noored, kelle huviorbiidiks on internetis pakutavad erinevad teenused ja võimalused, on omaette moodustunud kogukond.

Lavastusega püütakse heita pilk noorte internetitarbijate mõttemaailma ning ärgitada publikut kriitiliselt mõtlema. Kaasaja noorte jaoks on virtuaalmaailm ja sealne keskkond loomulik ja harjumuspärane. Nad tunnevad ennast seal koduselt, neil on välja kujunenud oma lemmikmängud ja -portaalid. Tihti kiputakse aga unustama, et ka virtuaalmaailmas valitsevad ohud: alati ei saa kõiki usaldada ning virtuaalne vägivald on samamoodi vägivald. Probleemi tõstatamise ning teatrilavale toomisega soovib teater anda oma panuse olukorra muutmisesse.

Foto autor: VAT Teater

Rakendusteater 

1990ndate aastate paiku kasutusele võetud mõiste „rakendusteater“ tähistab enamasti peavoolust ja institutsioonidest väljaspool aset leidvat teatritegevust, mille eesmärgiks on toetada hariduslikult, terapeutiliselt või sotsiaalselt nii üksikisikuid kui ka ühiskonna gruppe. Rakendusteater ühendab endas haridusdraamat, tervisehariduslikku teatrit, vanglateatrit, kogukonnateatrit, teadusteatrit jpm. (Nicholson 2005: 2) Rakendusteatri eesmärgiks on midagi muuta ning ühiskonnas valitsevatele probleemidele tähelepanu juhtida.

„Netis sündinud“ lavastusel on rakenduslik funktsioon, sest selle peamiseks eesmärgiks on pöörata tähelepanu internetis levivatele ohtudele. Noori teatrivaatajaid püütakse ärgitada mõtlema, kuidas tuleb ja peab virtuaalmaailmas käituma, ning missugused võivad olla interneti varjuküljed. Publikule, eelkõige aga noortele teatrivaatajatele, kelle elukogemus ning teadmistepagas on veel üsna piiratud, tuleb teadvustada internetis valitsevaid ohte ning juhtida nende tähelepanu seadusekuulekatele tegevustele. Seda eelkõige just sellepärast, et ka virtuaalmaailmas kehtivad kindlaks määratud normid ja seadused, mille rikkumise eest on ette nähtud karistused.

Lavastus tõstatab liba- ja varikontode loomise temaatika, mille seadusevastasusest pole noortel enamasti aimu. Tegelaste abil näidatakse, miks võib tekkida üleüldse idee kellelegi libakonto luua ning missugune on selle teo tagajärg. Etenduses luuakse libakonto matemaatikaõpetajale ning klassikaaslasele Mikule. Tegevuse tulemuseks on aga see, et internetipettuses osalejad heidetakse koolist välja. Noortele näidatakse, mis võib reaalselt juhtuda, kui lihtsast ajaviitest ning väikesest naljategemise eesmärgist kasvab välja tõsine kehtivate reeglite rikkumine.

Kuigi lavastaja Margo Tedre sõnul ei ürita teater jagada „Netis sündinud“ lavastusega noortele õpetussõnu, kuidas tuleks käituda, mõjub probleemide reflekteerimine laval siiski didaktiliselt (Teder 2013). Noored saavad kaasahaarava etenduse abil koguda uusi teadmisi, missugused ohud virtuaalmaailmas eksisteerivad ja kuidas ennast ning oma lähedasi nende eest kaitsta. Tegelaste ja narratiiviga teatrilaval edasi antavad teadmised meelelahutuslikul ja köitval moel paeluvad vaatajate tähelepanu enam kui tavapärased praktilised monotoonsed õpetussõnad.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et sooviga muuta teatrivaatajaid teadlikumaks internetiohtudest, on VAT Teatri lavastusel „Netis sündinud“ ühisosa rakendusteatriga. Kogukonnateatri diskursuses võib antud lavastust vaadelda seetõttu, kuna tähelepanu pööratakse noortele internetikasutajatele, keda võib kaasajal pidada ühtseks grupiks ehk kogukonnaks. Dokumentaalteatriga ühendab lavastust „Netis sündinud“ tõestijuhtunud lugudel põhinemine ning noorte eelnev osaline kaasamine lavastuse valmimisprotsessi jooksul toimunud foorumteatri etendustesse. Ühtlasi on VAT Teatri lavastus ka poliitiline, sest sellega püütakse lõhkuda olemasolevat internetiillusiooni, taotleda muutusi internetikasutajate tegevuses, et olla teadlikumad ja oskuslikumad virtuaalmaailma kasutajad.

 

Kirjandus 

  • Community Engagement: ..  1997 = Community Engagement: Definitions and Organizing Concepts from the Literature. 1997. Kättesaadav: http://www.cdc.gov/phppo/pce/part1.htm. (18.05.2015)
  • Nicholson, Helen 2005. Applied Drama: the Gift of Theatre. London: Palgrave Macmillian.
  • Pesti 2009a = Pesti, Madli 2009. No mis lugu see on? Eesti Ekspress, 01.05.
  • Pesti 2009b = Pesti, Madli 2009. Satiirist propagandadani. – Sirp, 25.09.
  • Pesti, Madli 2012. Tekstiloome strateegiatest eesti nüüdisteatris. Rühmatöö, dokumentaalteater ja verbatim-tehnika. – Keel ja Kirjandus, nr 1.
  • Teder, Margo 2013. Margo Teder: avameelselt netis sündivast. Postimees, 18.10.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s